Home » 8. Verdiği Dersler / Lectures

8. Verdiği Dersler / Lectures

Son Üç Yıl (Yüksek Lisans) Last Three Years (Postgraduate)
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi (Güz Dönemi) Industrial and Organizational Psychology (Fall)
Küreselleşme ve Endüstri İlişkileri (Bahar Dönemi) Globalization and Industrial Relations (Spring)

Son Üç Yıl (Lisans) Last Three Years (Undergraduate)
Emek Tarihi (Güz Dönemi) Labor History (Fall)
Türk Sosyal Politika Tarihi (Bahar Dönemi) History of Social Policy in Turkey (Spring)
Sosyal Düşünceler Tarihi (Güz Dönemi) History of Social Thought (Fall)
Çalışma Ekonomisi I (Güz Dönemi) Labor Economics I (Fall)
İstihdam ve İşsizlik (Güz Dönemi) Employment and Unemployment (Fall)
Endüstriyel Demokrasi (Bahar Dönemi) Industrial Democracy (Spring)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Bahar Dönemi) Human Resources Management (Spring)
Çalışma Psikolojisi (Bahar Dönemi) Psychology of Working (Spring)