Home » 2. Kitaplar / Books

2. Kitaplar / Books

Kitaplar / Books

5. Köne, A. Ç., Şahin, Ç. E., Öngel, F. S., Yıldırım, U. D. ve Yıldırım, M. C. Dünyada ve Türkiye’de Kooperatifler. Published by GIZ Türkiye (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH). Ocak 2024.

4. Köne, A. Ç., Şahin, Ç. E., Öngel, F. S., Yıldırım, U. D. ve Yıldırım, M. C. Göç Alan Kentlerde Kurulan Yeni Kooperatiflerin İstihdam ve Sosyal Uyum Üzerindeki Etkileri [Saha Raporu]. Published by GIZ Türkiye (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH). Aralık 2023.

3. Şahin, Çağatay Edgücan ve Erol, Mehmet Erman. (editors). The Condition of the Working Class in Turkey: Labour Under Neoliberal Authoritarianism. London: Pluto Press. 20 Eylül 2021. 320 sf. ISBN: 9780745343112

2. Yüce Akıncı, G., Akıncı, M. Şahin, Ç. E. Mikro Krediler-Makro Etkiler: Teori ve Uygulama. Bursa: Dora Kitabevi Yayınları. 2017. ISBN: 9789752447035

1. Şahin, Çağatay Edgücan. Beşeri Sermaye ve İnsan Kaynakları: Eleştirel Bir Yaklaşım. Ankara: Tan Kitapevi Yayınları, 2011. 384 sf. Kitabı indirmek için buraya tıklayınız.

Kitapta Bölüm / Chapters

23. Çiçek, Ö. ve Şahin, Ç. E. “Teoride ve Pratikte Kooperatifçilik: Üretim İlişkileri Perspektifinden Bir Analiz”, Sosyal Politika: Yeniden İnşanın Eleştirisi içinde. Oran, S. (editör). Ankara: Nika Yayınevi. 2023. ss. 279-308. 

22. Şahin, Ç. E. “Artvin’in Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Potansiyeli Yerel Toplulukları Odağına Alan Kooperatiflerle Değerlendirilebilir mi?”, Artvin’in Ekonomik Yapısı içinde. Berberoğlu, M., Şimşek, O. ve Uzun, U. (editörler). Ankara: Gazi Kitabevi. Aralık 2022. ss. 225-236.

21. Şahin, Ç. E. “Michael Heberer”, Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt 7 içinde, Nazmi Kozak & Metin Kozak (editörler). Detay Yayıncılık. 2022. 

20. Şahin, Ç. E. “Organised Workers’ Struggles Under Neoliberalism: Unions, Capital and the State in Turkey”, in The Condition of the Working Class in Turkey: Labour Under Neoliberal Authoritarianism. Şahin, Ç. E. and Erol, M. E. (editors) London: Pluto Press. 20 Eylül 2021. ISBN: 9780745343112 pp.262-281.

19. Erol, M. E. and Şahin, Ç.E. “Introduction”, in The Condition of the Working Class in Turkey: Labour Under Neoliberal Authoritarianism. Şahin, Ç. E. and Erol, M. E. (Eds.) London: Pluto Press. 20 Eylül 2021. ISBN: 9780745343112 pp.1-11. 

18. Şahin, Ç. E. “Piyasa İlişkileri ile Toplumcu Bir Alternatif Arasında İşçi Kooperatifleri: Potansiyel ve Handikaplar Üzerine Bir Tartışma”, Şirketlerden Kooperatiflere, Rekabetten Dayanışmaya: Tartışmalar, Deneyimler içinde, (Der.) Uygar D. Yıldırım & Serkan Öngel, İstanbul: Notabene Yayınları, 2021. ISBN: ss. 89-114.

17. Şahin, Ç. E. “Tarımda Kooperatifçilik: Geçmişin Ütopik Bir Hatırası mı? Geleceğin Reel Politikası mı?”, 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Tarım ve Kooperatifler: Teori, Pratik, Vizyon içinde, (Der.) Çağatay Edgücan Şahin, İstanbul: Notabene Yayınları, Haziran 2021. ISBN: 978-605-260-312-3. ss. 7-13.

16. Çiçek, Ö. and Şahin, Ç. E. “Sugar Corporations and Sugar Cooperatives: Is There an Alternative Way?”, in Contemporary Issues in Labor, Public Finance & Administration, (Eds.) Demirdizen-Çevik, D. and Geyik, O. London: IJOPEC PublicationsNo: 2019/22, December 2019. ISBN: 978-1-912503-85-8. pp. 99-109. 

15. Şahin, Ç. E. “Türkiye Tarımının Güncel Sorunlarının Çözümünde Kooperatifler Bir Model Olabilir mi? Fırsatlar ve Handikaplar Üzerine Düşünceler”, Krize Karşı Kooperatifler: Deneyimler, Tartışmalar, Alternatifler içinde. Der. F. Serkan Öngel & Uygar Dursun Yıldırım. İstanbul: Notabene Yayınları, Kasım 2019, ss. 79-115. [2. Baskı Haziran 2020].

14. Şahin, Ç. E. and Çiçek, Ö. “Debating Cooperatives as an Alternative to Privatization of Sugar Mills in Turkey: The Case of Burdur Sugar Mill”, in Public Sector Economics & Development. Eds. Erdoğdu, M., Zouboulakis, M., Akar, S. and İçke, B. London: IJOPEC Publications. 2018, ISBN: 978-1-912503-62-9

13. Şahin, Ç. E. and Ergün, B. “Rethinking Cooperative Model in Turkey’s Tea Production: An Analysis of Potentials and Threads”, in Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences Proceedings Book, Ankara: FSECON, 2018, pp.85-96. ISBN: 978-605-82582-5-9

12. Şahin, Ç. E. “Kent Kimliği ve Kentin Sakinleri: Üretim Süreci Dönüşürken “Bartın’lı Olmak” Üzerine”, (Önsöz), Kent, Sınıf, Kimlik: Bartın Örneği içinde, S. Yetkin Işık, Ankara: Ütopya Yayınevi, Kasım 2018. 

11. Şahin, Ç. E. and Tepe, P. B. “Logistics Workers’ Struggles in Turkey: Neoliberalism and Counterstrategies”, in Choke Points : Logistics Workers and Solidarity Movements Disrupting the Global Capitalist Supply Chain, Eds. Immanuel Ness and Jake Alimahomed-Wilson, London: Pluto Press. 9780745337241. (April 2018). Kitabın “İçindekiler” ve “Giriş” bölümleri için tıklayınız.

10. Şahin, Ç. E. and Hacısalihoğlu, E. “Looking Closer to the New Cooperativism: Practices of Agricultural and Consumer Cooperatives in Turkey”, in Labor Economics and Industrial Relations, Eds. Çağatay Edgücan Şahin and Arzu Özsoy Özmen, London: IJOPEC Publications. ISBN: 978-1-912503-34-6 (April 2018)

9. Şahin, Ç. E. ve Gökten, K. “Latin Amerika’da Neoliberal Restorasyon ve Katılımcı Ekonominin Geleceği”, Dünya Siyasetinde Latin Amerika içinde, Editör: İsmail Ermagan, Ankara: Nobel Yayınları. 9786053206620 (Eylül 2017)

8. Şahin, Ç. E. “2000’lerin Türkiye’sinde Emeğe ve Emekçiye Saygı: Çalışma Yaşamı Üzerine Düşünceler”, Saygı içinde, İlker Özdemir ve S. Yetkin Işık (Der.), Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları, 2016. ss. 205-231.

7. Şahin, Ç. E. “Yerelden Örülen Doğrudan Demokrasi: 1979-1980 Fatsa Belediyesi Deneyimi”, Değişen Karadeniz’i Anlamak içinde, Deniz Yıldırım ve Evren Haspolat (Der.), Ankara: Phoenix Yayınları, 2016. ss. 147-176.

6. Şahin, Ç. E. “Ulusal İstihdam Stratejisinin Dayanağı Olarak Avrupa İstihdam Stratejisinin Analizi ve Türkiye Emek Piyasalarının Dönüşümü” Türkiye’de Esnek Çalışma içinde. Edt. Ö. Müftüoğlu ve A. Koşar. İstanbul: Evrensel Kitabevi Yayınları. 2014. ss. 43-67.

5. Şahin, Ç. E. “Emeğin Krizi ve Beşeri Sermaye: Teknik İşgücü Üzerine Düşünceler”. Kriz ve Türkiye: Aşınan Teoriler içinde. Edt. F. Ercan ve H. Balseven. Ankara: Phoenix Kitabevi Yayınları. 2013. ss. 543-557.

4. Şahin, Ç. E. “Çalışma Yaşamını Düzenleyen Yasalardaki Dönüşümün Kaynağı Olarak Neoliberalizm; Devlet-Toplum İlişkisinde Leviathan’ın Yükselişi mi?” Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik – 1. Uluslararası Felsefe Kongresi Bildiriler Kitabı, Edt. İ. Serin, Bursa: Asa Yayınevi, 2010. ss. 862-880. ISBN: 978-975-8149-42-1.

3. Şahin, Ç. E. “Yönetim Düşüncesinde Sosyal Bilimlerin Araçsal Kullanımı; İ.K.Y. Örneği Üzerinden Eleştirel Bir Yaklaşım” Yönetim Üzerine – Prof. Dr. Kurthan Fisek’e Armağan – Edt. İ. Ö. Sayan. Ankara Üniversitesi S.B.F. Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi -KAYAUM- Yayını., ISBN: 978-975-482-883-2. 2010. ss. 169-188.

2. Şahin, Ç. E. “Adam Smith’den Chicago Okuluna, Siyasal İktisattan İktisat’a Beşeri Sermaye Teorisi: Teorik Kopuş ve Süreklilikler Üzerinden Bir Değerlendirme” Politik İktisat ve Adam Smith içinde. Edt. H. Kapucu, v.d. Kocaeli: Yön Yayınları. 2010. ss. 171-195.

1. Şahin, Ç. E. “Tüketim Toplumu: Mükemmele Evrilen Politika” Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları içinde. Edt. E. Dağtaş, B. Dağtaş, 2009: ss. 103-141. Ankara: Ütopya Yayınevi, ISBN: 9789756361856 [2. Baskı Kasım 2019].

Ders Kitabında Bölüm / Textbook Chapters

2. Şahin, Ç. E. “Eğitim Ekonomisi” Çalışma Ekonomisi içinde. Edt. H. M. Yüceol ve F. Fidan. İstanbul: Lisans Yayıncılık. 2015. ss. 207-225.

1. Şahin, Ç. E. “Eğitim Ekonomisi ve Finansmanı” Eğitim Yönetimi içinde. Edt. M. Çelikten ve M. Özbaş. İstanbul: Lisans Yayıncılık. 2014. ss. 277-300.