Home » 2. Kitaplar / Books

2. Kitaplar / Books

Kitaplar / Books

3. Şahin, Çağatay Edgücan ve Erol, Mehmet Erman. (editors). The Condition of the Working Class in Turkey: Labour Under Neoliberal Authoritarianism. London: Pluto Press. 20 Eylül 2021. 320 sf. ISBN: 9780745343112

2. Yüce Akıncı, G., Akıncı, M. Şahin, Ç. E. Mikro Krediler-Makro Etkiler: Teori ve Uygulama. Bursa: Dora Kitabevi Yayınları. 2017. ISBN: 9789752447035

1. Şahin, Çağatay Edgücan. Beşeri Sermaye ve İnsan Kaynakları: Eleştirel Bir Yaklaşım. Ankara: Tan Kitapevi Yayınları, 2011. 384 sf. Kitabı indirmek için buraya tıklayınız.

Kitapta Bölüm / Chapters

23. Çiçek, Ö. ve Şahin, Ç. E. “Teoride ve Pratikte Kooperatifçilik: Üretim İlişkileri Perspektifinden Bir Analiz”, Sosyal Politika: Yeniden İnşanın Eleştirisi içinde. Oran, S. (editör). Ankara: Nika Yayınevi. 2023. ss. 279-308. 

22. Şahin, Ç. E. “Artvin’in Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Potansiyeli Yerel Toplulukları Odağına Alan Kooperatiflerle Değerlendirilebilir mi?”, Artvin’in Ekonomik Yapısı içinde. Berberoğlu, M., Şimşek, O. ve Uzun, U. (editörler). Ankara: Gazi Kitabevi. Aralık 2022. ss. 225-236.

21. Şahin, Ç. E. “Michael Heberer”, Türkiye Turizm Ansiklopedisi Cilt 7 içinde, Nazmi Kozak & Metin Kozak (editörler). Detay Yayıncılık. 2022. 

20. Şahin, Ç. E. “Organised Workers’ Struggles Under Neoliberalism: Unions, Capital and the State in Turkey”, in The Condition of the Working Class in Turkey: Labour Under Neoliberal Authoritarianism. Şahin, Ç. E. and Erol, M. E. (editors) London: Pluto Press. 20 Eylül 2021. ISBN: 9780745343112 pp.262-281.

19. Erol, M. E. and Şahin, Ç.E. “Introduction”, in The Condition of the Working Class in Turkey: Labour Under Neoliberal Authoritarianism. Şahin, Ç. E. and Erol, M. E. (Eds.) London: Pluto Press. 20 Eylül 2021. ISBN: 9780745343112 pp.1-11. 

18. Şahin, Ç. E. “Piyasa İlişkileri ile Toplumcu Bir Alternatif Arasında İşçi Kooperatifleri: Potansiyel ve Handikaplar Üzerine Bir Tartışma”, Şirketlerden Kooperatiflere, Rekabetten Dayanışmaya: Tartışmalar, Deneyimler içinde, (Der.) Uygar D. Yıldırım & Serkan Öngel, İstanbul: Notabene Yayınları, 2021. ISBN: ss. 89-114.

17. Şahin, Ç. E. “Tarımda Kooperatifçilik: Geçmişin Ütopik Bir Hatırası mı? Geleceğin Reel Politikası mı?”, 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Tarım ve Kooperatifler: Teori, Pratik, Vizyon içinde, (Der.) Çağatay Edgücan Şahin, İstanbul: Notabene Yayınları, Haziran 2021. ISBN: 978-605-260-312-3. ss. 7-13.

16. Çiçek, Ö. and Şahin, Ç. E. “Sugar Corporations and Sugar Cooperatives: Is There an Alternative Way?”, in Contemporary Issues in Labor, Public Finance & Administration, (Eds.) Demirdizen-Çevik, D. and Geyik, O. London: IJOPEC PublicationsNo: 2019/22, December 2019. ISBN: 978-1-912503-85-8. pp. 99-109. 

15. Şahin, Ç. E. “Türkiye Tarımının Güncel Sorunlarının Çözümünde Kooperatifler Bir Model Olabilir mi? Fırsatlar ve Handikaplar Üzerine Düşünceler”, Krize Karşı Kooperatifler: Deneyimler, Tartışmalar, Alternatifler içinde. Der. F. Serkan Öngel & Uygar Dursun Yıldırım. İstanbul: Notabene Yayınları, Kasım 2019, ss. 79-115. [2. Baskı Haziran 2020].

14. Şahin, Ç. E. and Çiçek, Ö. “Debating Cooperatives as an Alternative to Privatization of Sugar Mills in Turkey: The Case of Burdur Sugar Mill”, in Public Sector Economics & Development. Eds. Erdoğdu, M., Zouboulakis, M., Akar, S. and İçke, B. London: IJOPEC Publications. 2018, ISBN: 978-1-912503-62-9

13. Şahin, Ç. E. and Ergün, B. “Rethinking Cooperative Model in Turkey’s Tea Production: An Analysis of Potentials and Threads”, in Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences Proceedings Book, Ankara: FSECON, 2018, pp.85-96. ISBN: 978-605-82582-5-9

12. Şahin, Ç. E. “Kent Kimliği ve Kentin Sakinleri: Üretim Süreci Dönüşürken “Bartın’lı Olmak” Üzerine”, (Önsöz), Kent, Sınıf, Kimlik: Bartın Örneği içinde, S. Yetkin Işık, Ankara: Ütopya Yayınevi, Kasım 2018. 

11. Şahin, Ç. E. and Tepe, P. B. “Logistics Workers’ Struggles in Turkey: Neoliberalism and Counterstrategies”, in Choke Points : Logistics Workers and Solidarity Movements Disrupting the Global Capitalist Supply Chain, Eds. Immanuel Ness and Jake Alimahomed-Wilson, London: Pluto Press. 9780745337241. (April 2018). Kitabın “İçindekiler” ve “Giriş” bölümleri için tıklayınız.

10. Şahin, Ç. E. and Hacısalihoğlu, E. “Looking Closer to the New Cooperativism: Practices of Agricultural and Consumer Cooperatives in Turkey”, in Labor Economics and Industrial Relations, Eds. Çağatay Edgücan Şahin and Arzu Özsoy Özmen, London: IJOPEC Publications. ISBN: 978-1-912503-34-6 (April 2018)

9. Şahin, Ç. E. ve Gökten, K. “Latin Amerika’da Neoliberal Restorasyon ve Katılımcı Ekonominin Geleceği”, Dünya Siyasetinde Latin Amerika içinde, Editör: İsmail Ermagan, Ankara: Nobel Yayınları. 9786053206620 (Eylül 2017)

8. Şahin, Ç. E. “2000’lerin Türkiye’sinde Emeğe ve Emekçiye Saygı: Çalışma Yaşamı Üzerine Düşünceler”, Saygı içinde, İlker Özdemir ve S. Yetkin Işık (Der.), Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları, 2016. ss. 205-231.

7. Şahin, Ç. E. “Yerelden Örülen Doğrudan Demokrasi: 1979-1980 Fatsa Belediyesi Deneyimi”, Değişen Karadeniz’i Anlamak içinde, Deniz Yıldırım ve Evren Haspolat (Der.), Ankara: Phoenix Yayınları, 2016. ss. 147-176.

6. Şahin, Ç. E. “Ulusal İstihdam Stratejisinin Dayanağı Olarak Avrupa İstihdam Stratejisinin Analizi ve Türkiye Emek Piyasalarının Dönüşümü” Türkiye’de Esnek Çalışma içinde. Edt. Ö. Müftüoğlu ve A. Koşar. İstanbul: Evrensel Kitabevi Yayınları. 2014. ss. 43-67.

5. Şahin, Ç. E. “Emeğin Krizi ve Beşeri Sermaye: Teknik İşgücü Üzerine Düşünceler”. Kriz ve Türkiye: Aşınan Teoriler içinde. Edt. F. Ercan ve H. Balseven. Ankara: Phoenix Kitabevi Yayınları. 2013. ss. 543-557.

4. Şahin, Ç. E. “Çalışma Yaşamını Düzenleyen Yasalardaki Dönüşümün Kaynağı Olarak Neoliberalizm; Devlet-Toplum İlişkisinde Leviathan’ın Yükselişi mi?” Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik – 1. Uluslararası Felsefe Kongresi Bildiriler Kitabı, Edt. İ. Serin, Bursa: Asa Yayınevi, 2010. ss. 862-880. ISBN: 978-975-8149-42-1.

3. Şahin, Ç. E. “Yönetim Düşüncesinde Sosyal Bilimlerin Araçsal Kullanımı; İ.K.Y. Örneği Üzerinden Eleştirel Bir Yaklaşım” Yönetim Üzerine – Prof. Dr. Kurthan Fisek’e Armağan – Edt. İ. Ö. Sayan. Ankara Üniversitesi S.B.F. Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama Merkezi -KAYAUM- Yayını., ISBN: 978-975-482-883-2. 2010. ss. 169-188.

2. Şahin, Ç. E. “Adam Smith’den Chicago Okuluna, Siyasal İktisattan İktisat’a Beşeri Sermaye Teorisi: Teorik Kopuş ve Süreklilikler Üzerinden Bir Değerlendirme” Politik İktisat ve Adam Smith içinde. Edt. H. Kapucu, v.d. Kocaeli: Yön Yayınları. 2010. ss. 171-195.

1. Şahin, Ç. E. “Tüketim Toplumu: Mükemmele Evrilen Politika” Medya, Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları içinde. Edt. E. Dağtaş, B. Dağtaş, 2009: ss. 103-141. Ankara: Ütopya Yayınevi, ISBN: 9789756361856 [2. Baskı Kasım 2019].

Ders Kitabında Bölüm / Textbook Chapters

2. Şahin, Ç. E. “Eğitim Ekonomisi” Çalışma Ekonomisi içinde. Edt. H. M. Yüceol ve F. Fidan. İstanbul: Lisans Yayıncılık. 2015. ss. 207-225.

1. Şahin, Ç. E. “Eğitim Ekonomisi ve Finansmanı” Eğitim Yönetimi içinde. Edt. M. Çelikten ve M. Özbaş. İstanbul: Lisans Yayıncılık. 2014. ss. 277-300.