Home » 10. Kooperatifler Üzerine / On Cooperatives

10. Kooperatifler Üzerine / On Cooperatives

Yayınlanan ya da Sunulan İşler / Published or Presented Works so far

Kitaplar / Books

3. Köne, A. Ç., Şahin, Ç. E., Öngel, F. S., Yıldırım, U. D. ve Yıldırım, M. C. Dünyada ve Türkiye’de Kooperatifler. Published by GIZ Türkiye (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH). Ocak 2024.

2. Köne, A. Ç., Şahin, Ç. E., Öngel, F. S., Yıldırım, U. D. ve Yıldırım, M. C. Göç Alan Kentlerde Kurulan Yeni Kooperatiflerin İstihdam ve Sosyal Uyum Üzerindeki Etkileri [Saha Raporu]. Published by GIZ Türkiye (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH). Aralık 2023.

1. Şahin, Ç. E. (Derleyen). 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Tarım ve Kooperatifler: Teori, Pratik, Vizyon. İstanbul: Notabene Yayınları, Haziran 2021. ISBN: 978-605-260-312-3.

Kitapta Bölümler / Chapters

9. Çiçek, Ö. ve Şahin, Ç. E. “Teoride ve Pratikte Kooperatifçilik: Üretim İlişkileri Perspektifinden Bir Analiz”, Sosyal Politika: Yeniden İnşanın Eleştirisi içinde. Oran, S. (editör). Ankara: Nika Yayınevi. 2023. ss. 279-308. 

8. Şahin, Ç. E. “Artvin’in Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Potansiyeli Yerel Toplulukları Odağına Alan Kooperatiflerle Değerlendirilebilir mi?”, Artvin’in Ekonomik Yapısı içinde. Berberoğlu, M., Şimşek, O. ve Uzun, U. (editörler). Ankara: Gazi Kitabevi. Aralık 2022. ss. 225-236.

7. Şahin, Ç. E. “Piyasa İlişkileri ile Toplumcu Bir Alternatif Arasında İşçi Kooperatifleri: Potansiyel ve Handikaplar Üzerine Bir Tartışma”, Şirketlerden Kooperatiflere, Rekabetten Dayanışmaya: Tartışmalar, Deneyimler içinde, (Der.) Uygar D. Yıldırım & Serkan Öngel, İstanbul: Notabene Yayınları, 2021. ISBN: ss. 89-114.

6. Şahin, Ç. E. “Tarımda Kooperatifçilik: Geçmişin Ütopik Bir Hatırası mı? Geleceğin Reel Politikası mı?”, 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Tarım ve Kooperatifler: Teori, Pratik, Vizyon içinde, (Der.) Çağatay Edgücan Şahin, İstanbul: Notabene Yayınları, Haziran 2021. ISBN: 978-605-260-312-3. ss. 7-13.

5. Çiçek, Ö. and Şahin, Ç. E. “Sugar Corporations and Sugar Cooperatives: Is There an Alternative Way?”, in Contemporary Issues in Labor, Public Finance & Administration, (Eds.) Demirdizen-Çevik, D. and Geyik, O. London: IJOPEC PublicationsNo: 2019/22, December 2019. ISBN: 978-1-912503-85-8. pp. 99-109. 

4. Şahin, Ç. E. “Türkiye Tarımının Güncel Sorunlarının Çözümünde Kooperatifler Bir Model Olabilir mi? Fırsatlar ve Handikaplar Üzerine Düşünceler”, Krize Karşı Kooperatifler: Deneyimler, Tartışmalar, Alternatifler içinde. Der. F. Serkan Öngel & Uygar Dursun Yıldırım. İstanbul: Notabene Yayınları, Kasım 2019, ss. 79-115. [2. Baskı Haziran 2020].

3. Şahin, Ç. E. and Çiçek, Ö. “Debating Cooperatives as an Alternative to Privatization of Sugar Mills in Turkey: The Case of Burdur Sugar Mill”, in Public Sector Economics & Development. Eds. Erdoğdu, M., Zouboulakis, M., Akar, S. and İçke, B. London: IJOPEC Publications. 2018, ISBN: 978-1-912503-62-9

2. Şahin, Ç. E. and Ergün, B. “Rethinking Cooperative Model in Turkey’s Tea Production: An Analysis of Potentials and Threads”, in Fiscaoeconomia International Congress on Social Sciences Proceedings Book, Ankara: FSECON, 2018, pp.85-96. ISBN: 978-605-82582-5-9

1. Şahin, Ç. E. and Hacısalihoğlu, E. “Looking Closer to the New Cooperativism: Practices of Agricultural and Consumer Cooperatives in Turkey”, in Labor Economics and Industrial Relations, Eds. Çağatay Edgücan Şahin and Arzu Özsoy Özmen, London: IJOPEC Publications. ISBN: 978-1-912503-34-6 (April 2018)

Çeviri Kitap / Translated Book

1. Şahin, Ç.E. (editor) Yönetim Bizde, Mülkiyet Bizde: Paris Komünü’nden Günümüze İşçi Denetimi. İstanbul: Notabene Yayınları, 2021. [Orijinali: Ours to Master and to Own: Workers’ Control from the Commune to the Present, Ness, I. and Azzellini, D. (Editors), Chicago: Haymarket Books. 2011].

Makaleler / Articles

3. Şahin, Çağatay Edgücan. “Türkiye Tarımında Kooperatifçilik Alternatifini Yeniden Düşünmek”, Politik Ekonomik Kuram, Cilt 2, Sayı 2, 2018. ss. 59-76.

2. Şahin, Çağatay Edgücan ve Sebiha Kablay. “Türkiye Kömür Madenciliğinde Çalışma Rejiminin Evrimi ve Özyönetim Seçeneği”. İdealKent Kent Araştırmaları Dergisi. Sayı 15, Mayıs 2015. ss. 210-257. ISSN: 1307-9905.

1. Şahin, Çağatay Edgücan ve Kerem Gökten. “Latin Amerikan Özyönetim Pratiklerinden İnsan Odaklı Bir Esnekleşme Beklenebilir mi?”. Çalışma ve Toplum Dergisi. Vol. 37, 2013/2, ss. 119-145.

Bildiriler / Proceedings

9. Şahin, Çağatay Edgücan. “21. Yüzyılda Yükselen Bir Değer Olarak Kooperatifçiliğe Üretim Araçlarının Mülkiyeti Tartışması Üzerinden Bakmak”, Fiscaoeconomia (FS) Congress, 7-9 March 2024, Süleyman Demirel University, FEAS, Isparta, Türkiye.    

8. Çiçek, Özal and Şahin, Çağatay Edgücan, “Sugar Corporations and Sugar Cooperatives: Is There an Alternative Way?”, CUDES 2019: 10. International Congress on Current Debates in Social Science, 3-5 December 2019, Altınbaş University, Gayrettepe Faculty of Social Sciences, Istanbul, Turkey. [Abstract Book, p. 208]

7. Çiçek, Özal and Şahin, Çağatay Edgücan, “The Effects Of Privatizations Of Sugar Mills On The Future Of Sugar Beet Farmers In Turkey”, Artvin International Congress on Social Sciences (AICOSS 19): Current Developments in Global Economy, Finance & Politics, 17-19 April 2019, Artvin Çoruh University, Hopa Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hopa-Artvin, Turkey. [Abstract Book, p.4]

6. Çiçek, Özal and Şahin, Çağatay Edgücan. “The Effects Of Privatizations Of Sugar Mills On The Future Of Sugar Mills Workers In Turkey”, Artvin International Congress on Social Sciences (AICOSS 19): Current Developments in Global Economy, Finance & Politics, 17-19 April 2019, Artvin Çoruh University, Hopa Faculty of Economics and Administrative Sciences, Hopa-Artvin, Turkey. [Abstract Book, p.5]

5. Çiçek, Özal and Şahin, Çağatay Edgücan. “While Discussing the Near Future of Producer Cooperative’s in Turkey Privatization of Sugar Mill’s: Pankobirlik Case”, 9. ICOPEC 2018: 10 Years after the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics, 6-9 September 2018, Panteion University, Social and Political Sciences, Athens, Greece. [Abstract Book, p.127]

4. Çiçek, Özal and Şahin, Çağatay Edgücan. “An Alternative Approach to Privatization of Sugar Mill’s in Turkey: Rethinking Cooperatives”, 9. ICOPEC 2018: 10 Years after the Great Recession: Orthodox versus Heterodox Economics, 6-9 September 2018, Panteion University, Social and Political Sciences, Athens, Greece. [Abstract Book p.126]

3. Ergün, Betül and Şahin, Çağatay Edgücan. “Rethinking Cooperative Model in Turkey’s Tea Production: An Analysis of Potentials and Threads”. 2018, FS Congress 2018 Quo Vadis Social Sciences. September 14, 2018. Ankara.

2. Hacısalihoğlu, Elif and Şahin, Çağatay Edgücan. “Looking Closer to the New Cooperativism: Practices of Agricultural and Consumer Cooperatives in Turkey”. 7. International Congress on Current Debates in Social Sciences. April 19-21, 2018. Istanbul.

1Şahin, Çağatay Edgücan and Hacısalihoğlu, Elif. “Tracing the Class Relations in Turkey’s New Cooperativism: A Potantial Alternative to Market Relations?”. 36. International Labour Process Conference. University of Buenos Aires. March 21-23, 2018.